Search:

Trosuppfattningar och lära

När Mary Baker Eddy, som grundlade Kristen Vetenskap, fick frågan om kristen-vetenskapare hade några trosartiklar, svarade hon: ”Nej, det har de inte, om därmed menas dogmatiska trosartiklar” (Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, ss. 496-497). Men hon angav ett antal trossatser — eller nyckelpunkter — som koncist summerar väsentliga punkter i Kristen Vetenskap, alla rotade i Bibeln.

Kristen Vetenskaps trossatser

  1. Som Sanningens anhängare tar vi Bibelns inspirerade Ord som vår fullgoda vägledare till evigt Liv.

  2. Vi bekänner och tillber en enda allenarådande och oändlig Gud. Vi bekänner Hans Son, en Kristus; den heliga Anden eller den gudomliga Hjälparen; och människan som Guds sanna avbild.

  3. Vi bekänner att Guds förlåtelse av synd består i utplånandet av synd och i den andliga förståelse som driver ut det onda som overkligt. Men tron på synd straffas så länge denna tro varar.

  4. Vi bekänner Jesu försoning som beviset på den gudomliga, verksamma Kärleken, som genom Kristus Jesus, Vägvisaren, uppenbarar att människan är ett med Gud; och vi bekänner att människan frälsas genom Kristus, genom Sanningen, Livet och Kärleken, såsom den galileiske Profeten åskådliggjorde dessa då han botade sjuka och övervann synd och död.

  5. Vi bekänner att Jesu korsfästelse och hans uppståndelse tjänade till att höja tron till förståelse av det eviga Livet, ja, av Själens, Andens, allhet och materiens intighet.

  6. Och vi lovar högtidligt att vaka, och ber till Gud att det Sinne må råda i oss som också fanns hos Kristus Jesus; att göra mot andra vad vi vill att de skall göra mot oss; och att vara barmhärtiga, rättvisa och rena.På vad sätt är den kristen och vetenskap?

Kristen Vetenskap och dess helande verksamhet vilar helt på Bibelns försäkran att ”Gud är kärlek” (1 Joh 4:16). De som tillämpar den strävar efter att leva den orädda, medkännande, rena och generösa kärlek som Kristus Jesus förkroppsligade och lärde i sin Bergspredikan (Matteus 5–7). Detta är kristendomens hjärta.

Kristen Vetenskap är också en vetenskap därför att Gud förstås som oföränderlig Kärlek–den oändliga Principen som är konstant, universell, inkluderande och evig, den enda sanna makten och källan till allt gott. Den förklarar Kärlekens andliga lagar som gjorde det möjligt för Jesus att hela sjukdom och synd. Denna gudomliga vetenskap besvarar också våra grundläggande frågor om det onda, verklighet och evigt liv. Och som ordet vetenskap antyder, är den pålitlig, konsekvent och bevisbar. Den medför helande av individer och av mänskligheten genom en djupare förståelse av Gud.

Broschyren “What is Christian Science?”

Denna nya broschyr ger grundläggande information om Kristen Vetenskaps teologi och tillämpning och om Den Första Kristi Vetenskaparkykans aktiviteter och publikationer.

Den kan laddas ned, tryckas och delas (på engelska) med andra på 19 språk.


Ladda ner nu (på engelska)