Trosuppfattningar och lära

När Mary Baker Eddy, som grundlade Kristen Vetenskap, fick frågan om kristen-vetenskapare hade några trosartiklar, svarade hon: “Nej, inte om därmed menas dogmatiska trossatser” (Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, ss. 496-497). Men hon angav ett antal grundsatser–eller nyckelpunkter–som koncist summerar väsentliga punkter i Kristen Vetenskap, alla rotade i Bibeln.

Kristen Vetenskaps grundsatser

  1. Såsom Sanningens anhängare tar vi Bibelns inspirerade Ord som vår fullgoda vägledare till evigt Liv.

  2. Vi bekänner och tillber en allenarådande och oändlig Gud. Vi bekänner Hans Son, en Kristus; den Heliga Ande eller den gudomlige Hjälparen; och människan i Guds avbild och likhet.

  3. Vi bekänner, att Guds förlåtande av synd består i tillintetgörandet av synden och i den andliga förståelse, som driver ut det onda såsom overkligt. Men tron på synd straffas, så länge denna tro varar.

  4. Vi bekänner Jesu försoning såsom bevis på den gudomliga, verkningsfulla Kärleken, vilken uppenbarar människans enhet med Gud genom Kristus Jesus Vägvisaren; och vi bekänner, att människan frälsas genom Kristus, genom Sanningen, Livet och Kärleken, såsom den galileiska profeten demonstrerade det i helandet av sjuka och i övervinnandet av synd och död.

  5. Vi bekänner, att Jesu korsfästelse och hans uppståndelse tjänade till att lyfta tron till förståelse av det eviga Livet, ja, av Själens, Andens, allhet och materiens intighet.

  6. Och vi lovar högtidligt att vaka, och att bedja om att vi må vara så till sinnes som Kristus Jesus var; att göra andra vad vi vill, att de skall göra oss; och att vara barmhärtiga, rättvisa och rena.



På vad sätt är den kristen och vetenskap?

Kristen Vetenskap och dess helande verksamhet vilar helt på Bibelns försäkran att “Gud är kärlek” (I Joh. 4:16). De som tillämpar den strävar efter att leva den orädda, medkännande, rena och generösa kärlek som Kristus Jesus förkroppsligade och lärde i sin Bergspredikan (Matteus 5–7). Detta är kristendomens hjärta.

Kristen Vetenskap är också en vetenskap därför att Gud förstås som oföränderlig Kärlek–den oändliga Principen som är konstant, universell, inkluderande och evig, den enda sanna makten och källan till allt gott. Den förklarar Kärlekens andliga lagar som gjorde det möjligt för Jesus att hela sjukdom och synd. Denna gudomliga vetenskap besvarar också våra grundläggande frågor om det onda, verklighet och evigt liv. Och som ordet vetenskap antyder, är den pålitlig, konsekvent och bevisbar. Den medför helande av individer och av mänskligheten genom en djupare förståelse av Gud.

Broschyren “What is Christian Science?”

Denna nya broschyr ger grundläggande information om Kristen Vetenskaps teologi och tillämpning och om Den Första Kristi Vetenskaparkykans aktiviteter och publikationer.

Den kan laddas ned, tryckas och delas (på engelska) med andra på 20 språk.


Ladda ner nu (på engelska)