Search:

Ket ti Apo idalanna kuma dagiti puspusoyo iti ayat ti Dios,… 

II Taga Tesalonica 3: 5 (ingga,)

Ti naumbi a sao ken ti kristiyano a pangpapigsa iti maysa a masaksakit , ti naasi a sia-anus kadagiti butengna ken ti panangikkat kadakuada, isuda nasaysayaat ngem dagiti ginasut nga aglikawlikaw a teoria, ti maulit-ulit ti kadawyan a nabulod a bitbitla, ken ti panangibunong dagiti diskutir, isuda dagiti  no di ket ad-adu a pagkakatawaan a sarsarita iti nainkalintegan a Siensa Cristiana, a rumayrayray iti nasantuan nga Ayat. 

Science and Health with Key to the Scriptures [Siensia ken Salun-at agraman Tulbek kadagiti Eskriptura], Mary Baker Eddy, p. 367

Ania ti Siensia Cristiana

Mabalinyo nga idownload ti “Ania ti Siensia Cristiana?” a polieto. Itdenna daytoy ti kasapulan a kangrunaan nga impormasion maipanggep ti teolohia ken pannakaaramat iti Siensia Cristiana a kas met dagiti aktibidades iti Ti Umuna a Simbaan ti Cristo, Sientipiko, ken dagiti pagiwarnakna.

Ad-adu pay

Cristiano a Panangagas Ita nga Aldaw

Makita no kasano nga agtalek dagiti tattao iti entero a lubong iti daytoy epektibo, a naibasar iti kararag para iti amin a pannubok iti biag.

Ad-adu pay

Pagiwarnak ken Aktibidades

Sukisoken dagiti rekursos, pagiwarnak, ken aktibidades a mangipakaammo, manginspirado, mangitag-ay ken mangipauneg iti pannakaawatyo iti espiritual a panangagas.

Ad-adu pay

Tinong iti Warnakan ti Siensia Cristiana

Sarakan dagiti aktibidades iti Tinong iti Warnakan ken wagas a mabalinkayo a mairaman.

Ad-adu pay