Umay coma ti pagariam. Maaramid coma ti pagayatam cas sadi langit casta met ditoy daga.

Mateo 6:10

...ken ti pagayatan ti Dios nasken a maaramat iti sapasap.

Science and Health with Key to the Scriptures [Siensia ken Salun-at agraman Tulbek kadagiti Eskriptura] ni Mary Baker Eddy

Ania ti Siensia Cristiana

Ania ti Siensia Cristiana

Mabalinyo nga idownload ti “Ania ti Siensia Cristiana?” a polieto. Itdenna daytoy ti kasapulan a kangrunaan nga impormasion maipanggep ti teolohia ken pannakaaramat iti Siensia Cristiana a kas met dagiti aktibidades iti Ti Umuna a Simbaan ti Cristo, Sientipiko, ken dagiti pagiwarnakna.

Ad-adu pay

Cristiano a Panangagas Ita nga Aldaw

Cristiano a Panangagas Ita nga Aldaw

Makita no kasano nga agtalek dagiti tattao iti entero a lubong iti daytoy epektibo, a naibasar iti kararag para iti amin a pannubok iti biag.

Ad-adu pay

Pagiwarnak ken Aktibidades

Pagiwarnak ken Aktibidades

Sukisoken dagiti rekursos, pagiwarnak, ken aktibidades a mangipakaammo, manginspirado, mangitag-ay ken mangipauneg iti pannakaawatyo iti espiritual a panangagas.

Ad-adu pay

Tinong iti Warnakan ti Siensia Cristiana

Tinong iti Warnakan ti Siensia Cristiana

Sarakan dagiti aktibidades iti Tinong iti Warnakan ken wagas a mabalinkayo a mairaman.

Ad-adu pay