Search:

Napribado a paglintegan

Naudi a Rakurak: Setyembre 8, 2021

Kitaenyo ti baro a kinapribado a sasao tayov (iti ingles) nga adaan ti petsa a 25 ti Mayo 2018.

Daytoy, Napribado a paglintegan parte dagiti Termino iti Serbisio ( “Dagiti Termino”) para Christian Science .com (ti Site) a tagikua ken imanmandar ti The First Church of Christ, Scientist [Ti Umuna a Simbaan Ti Cristo Sientipiko] iti Boston ken ti kumadua kenkuana ti The Christian Science Publishing Society [Siensia Cristiana nga agiwarwarnak a Sosiedad] (“TFCCS”). Babaen iti panagusar ti Site, kumanunongka a tiponen ken usaren iti impormasion kas nailadawan iti daytoy Napribado a Paglintegan.

Ania nga impormasion ti tiponenmi?

“Personal a Datos” kayat na saoen impormasion a mabalinmi nga urnongen, ipenpen, ken usaren a mainaig kenka inton usarem ti Site:

 • “Impormasion ti Pannakailista” kayatna a saoen impormasion (a kas nagan ti agusar, password, ken email address) nga intedmo idi agsuskriberka babaen ti Site iti komunikasion a kas e-newsletters (e-warnakan) wenno inton agaramidka ti donasion babaen ti Site.

 • “Dagiti Komunikasion a Serbisio ti Suki” kayatna a saoen uray ania nga impormasion nga ipadamagmo kadakami maipapan ti operasion iti site.

 • “impormasion ti rekord” kayatna a saoen impormasion nga ipaw-it ti mangibasam a sipapardas inton usarem ti Site( a kas ti mensahem, IP ken daduma nga impormasion iti pangiturongan ti surat, ti petsa, ken oras iti dawatmo ken maysa a pannangpaneknek a pakakitaan a nausar iti kinapudno ti komputermo- Dagiti tagaserbitayo automatiko nga irekord iti impormasion ti rekord.

Kasano a mausartayo daytoy nga impormasion, para iti ania a gandat, ken kasano ti kabayag nga idulin daytoy?

Tapno maitdanka iti maysa nga epektibo nga eksperiensa ti panagusar wenno para ti legal a panangtungpal kadagiti panggep kumanunongka a mabalinmi nga usaren ti impormasion a nailawlawag ti kaipapanan iti Napirbado a Paglintegan a kas dagiti sumaganad:

 • Maipakaammo kenka maipapan ti baro a rakurak ti Site ken paneknekan ti kinasika.

 • No maitdam ti TFCCS ti email l adresmo babaen ti Site, mabalin a mangipaw-it ti TFCCS ti email a mensahe maipapan ti TFCCS ken dagiti pablaak ken dagiti naaramid iti kumadua kenkuana kas dagiti email iramanda ti maysa a pannakaisilpo iti di-nasuskribir. Mabalinmo met a resolbaen ti pammalubosmo iti uray ania a tiempo babaen ti email iti info@christianscience.com

 • Itdem dagiti serbisio ken uray ania a suporta ti suki a dawatem

 • Ipatungpal dagiti Termino resolbaen dagiti supiat, ken dagiti mangresolbar kadagiti problema.

 • Pasayaaten ti Site, ti nagyan ken gakat.

 • Penneken ti uray ania a maaramat a linteg, paglintegan legal a proseso wenno ipatungpal ti nagobernadoan a dawat.

 • Maripirip, lapdan, wenno kitaen ti ulbod, kinatalged wenno tekniko a pagsasaritaan.

 • Protektaran mailaban iti maisupiat, iti nakabutbuteng a pasakit, kadagiti paglintegan, sanikua, wenno pannakasalaknib iti TFCCS dagiti mangaramat ti Site wenno ti publiko.

Mabalinmi a di ibbatan ti Personal a Datos mo aginggat masapol, tapno tungpalen ti uray ania kadagiti panggep a naisalaysay iti daytoy Napribado a Paglintegan.

Iti laksid ti uray ania a banag iti daytoy Napribado a Paglintegan iti kasupadi, mabalintayo met a pagkaduaen dagiti impormasion, agraman personal nga impormasion a kinuliktami kadakayo kasakbayan ti panagsarungkarmo ti Site agraman ti impormasion a nagun-od a nagapu kadagiti daduma naalibtak a paglilinawagan agraman ti Ti Umuna a Simbaan ti Cristo, Sientifico ken dagiti nakikadwa kenkuana ken dagiti mangitden ti serbisio, mairaman dagiti suskrisionyo, dagiti magatang a produkto, panagsarungkar ti website, wenno daduma a kumunikasyon. Mabalinmi nga usaren daytoy impormasion tapno agbalin a personal ti linaon ken iwarwarnak a kitaenyo iti daytoy a site wenno ti daduma a Sitetayo, ket maibinglay ti impormasionmo kadagiti sinoman a nakikadua kadatayo wenno dagiti mangted ti serbisio tapno maited ti Site wenno iwarwarnak wenno ipakaammo kenka iti babaen kadakami.

Mainayon pay mabalinmi nga usaren ti impormasionmo a kas nailadawan iti akinbaba.

Pannakailista ti Impormasion

No piliem nga agaramid ti donasion babaen ti Site, agaramattayo ti maikatlo a partido, dagiti taga-ited ti serbisio ti bayad a mangproseso kadagiti bayadmo, ket iti kasta a banag, mangmangtedka ti impormasion ti kasapulan a panagkwenta a direkta kadagiti taga-ited ti kasapulan.

Ti Pannakailista ti impormasionmo saanto a maipasa kadagiti maikatlo a partidos para dagiti panggep ti pannakilinnako nga awan ti naisawang a pammalubos mo. Mabalinmi nga usaren ti email tapno padamagandaka kadagiti baro a pagsasaritaan maipanggep ti Site kasta met ti impormasion maipanggep kadagiti pablaakmi ken dagiti napasamak. Mabalinka nga agpili nga agaw-awat kadagiti mensahe ti email a mangitagtag-ay babaen ti panakaisilpo a naited iti kasta a komunikasion.

Dagiti Komunikasion ti Serbisio ti Suki

Mabalinmi nga usaren dagiti komentom, dagiti singasing wenno dadduma nga impormasion a di ammo ti nagapuanna para dagiti panggep ti pannangilako, a kas pangarigan babaen iti panangiparang dagiti napili a komento iti website tayo wenno iti daduma a komunikasion nga di ammo iti nagapuanda. Saantayo a pulos ibinglay ti uray ania iti personal nga impormasion iti maikatlo a partido, nga awan ti insawangmo a pammalubos.

Impormasion ti Rekord

Usarenmi ti Impormasion ti Rekord a mangted ti maysa a nasaguday nga eksperiensia ti maysa a mangaramat ken para iti estadistikal a pangpanggep.

Siasino ti pangiakaranmi ti personal nga impormasionmo?

Saantayo nga ilako wenno saan nga iakar ti Pannakailista nga Impormasion kadagiti maikatlo a partido nga awan ti insawangmo a pamalubos, malaksid no iti legal nadawat nga aramidenmi iti kasta.

Dagiti suskrision, pinaglakuan ti produkto ken dagiti donasion isuda naprosesoda iti maikatlo a partido a magited ti kasapulan a serbisio, iti tulong ti TFCCS, ken iti kasta dagiti maikatlo a partido agkolekta ken agipenpen ti panagkwenta ken ti deposito a kard impormasion, isuda laeng ti mangproseso kadagidiay a transaksion. Ti Pannakailista nga impormasion nga intedmo iti TfCCS mabalin nga maipaw-it, kadagiti mangited ti Serbisio tapno maipatungpal dagiti serbisio nga insaganada; a pumada iti personal nga impormasion (malaksid ti impormasion iti kredit kard) nga intedyo kadagidiay a sites mabalin a maipatulod kadakami tapno maaramat ti Site wenno saan, usaren segun iti daytoy a Napribado a Paglintegan ken ti Terminomi.

Mabalin nga agkolekta ken agusar iti saan nga am-ammo, nagnanayon a datos ti TFCCS tapno pasaayaten ti Site, ken para iti impormasion ken mangitandudo a gandat.

Babaen ti panangusar iti Site, umanamongkayo iti impormasion a naurnong babaen kadakami a naipenpen ken naproseso iti Estados Unidos wenno uray ania a nasion a dakami, ti kakaduami, wenno dagiti nangited ti serbisio kadakami a sadiay mintenirenda ti pasilidad.

Kasano a salaknibanmi ti personal nga impormasionyo?

Alaenmi ti nainkalintegan nga administratibo, teknikal, ken pisikal a seguridad a wagas tapno salakniban a maibusor kadagiti saan nga autorisado a pananglukat, panangdadael wenno panangbaliw iti impormasionyo, ken saan nga ituloy daytoy iti nabayag ngem ti kasapulan tapno maitdan dagiti serbisiomi, wenno kas masapul iti babaen ti maitunos a linteg. Uray pay iti kasayaatan nga aramidmi, awan iti naananay nga epektibo a wagas ti seguridad. Saanmi a mabaelan a garantiaan a saan a mabalin a maluktan ti maikatlo a partido ti Pannakailista ti Impormasionyo ken kumanunongkayo a saanmi a sungbatan ti ania a pannakailatak.

Dakayo ti akinrebbeng a mangmintenar ti pannakailimed iti ania a pasword ken pannakaisaad ti account. Rebbeng a saanyo nga ibingay ti usaryo-a-nagan wenno paswordyo ken rebbeng a rumuar iti account kalpasan ti tunggal sesion. Dakayo ti akinrebbeng iti amin nga aktibidades a rumsua iti accountyo.

Kasano nga agusarkami iti galyetas?

Agusarkami iti galyetas tapno tumulong kadakami a mangaramid iti maysa a listaan amin a nangited iti impormasion no kasano nga us-usaren ti agus-usar ti Sitemi, ken kasano a masansan ti panagbisitana. Sumagmamano a paset iti Site mabalin a saan a nausar a nasayaat no ikargayo ti brawseryo iti awanan bael a galyetas. Mabalin a makasarakkayo iti adu a rekursos iti online a mangyeksplikar no kasano nga agtrabaho ti galyetas.

Kasano ti kaadayu ti masakup ti pagrebbenganmi?

Daytoy Napribado a Paglintegan mayaplikar laeng iti inpormasion a naurnong babaen daytoy a Site. Saanmi nga iturayan dagiti sabali nga agus-usar wenno websites. Iti kanayonan, daytoy a Site laonenna ti pagsisilpuan iti kakaduami a sites nga addaan bukodda a pribado a paglintegan, kas koma ti Christian Science JSH-Online (Herald-online) ken MaryBakerEddyLibrary.org.

Dagiti agus-usar iti ruar ti Estados Unidos

Daytoy a Site isu ostiaan iti Estados Unidos ken iturayan ti linteg ti Estados Unidos.No us-usarenyo ti Site iti ruar ti Estados Unidos, pangaasi ta ammuem a ti Personal a Datosyo,mabalin a mayalis, maidulin ken maiproseso iti Estados Unidos a sadiay yan ti agserserbi ken pakaar-aramatan ti naibasar-iti-datosmi. Babaen ti panangusar iti Site, umanamongkayo iti pannakayalis ti Personal a Datosyo iti pasilidadmi ken iti pasilidad dagidiay a maikatlo a partido a pangibingbingayanmi kas nailadawan iti Napribado a Paglinteganmi.

Ub-ubbing

Ti Site isu saan nga usaren iti tattao nga agtawen iti nababbaba ngem sangapulo ket tallo (13). Iti pannakitunos iti Children’s Online Policy Protection Act (COPPA), daytoy a Site saanda nga am-ammo nga urnongen ti personal nga impormasion manipud kadagiti ub-ubbing nga agtawen iti nababbaba ngem sangapulo ket tallo nga awan ti pananganamong dagiti nagannak. No maammoan a naurnong dayta nga impormasion nga awan pananganamong ti nagannak, mapukawto dayta nga impormasion iti Site’s database kas dagdagus a kas praktikal wenno makontak ti nagannak wenno mangay-ayawan iti dayta nga ubing para iti pananganamong.

Ti California saanda a suroten ti Pannakailatak

Ti ChristianScience.com saanda a sumungbat iti agdama iti Do Not Track (DNT) a seniales.

Mabalin ngata a mabaliwan daytoy a Pribado a Paglintegan?

Ti TFCCS ireserbada ti karbengan tapno sukatan daytoy a Napribado a Paglintegan iti uray ania a tiempo. Pangaasi ta itsek daytoy a panid iti napanawen para kadagiti nabaliwan. Ipaskilmi ti pakdaar iti pannakapabaliw iti Pribado a Paglintegan iti daytoy a panid. Dagiti nabaliwan mabalinto nga epektibo iti sangapulo ket uppat (14) nga aldaw kalpasan iti pannakaipaskilda.

Ania dagiti karbengan nga adda kenka ken kasanodakami a kontaken?

No kayatyo nga aramaten ti karbenganyo tapno kitaen, korektaren, kompletoen, wenno ikkaten ti Personal a Datosyo, pangaasi ta kontakendakami iti info@christianscience.com.