Search:

Geloof en onderricht

Toen Mary Baker Eddy, de ontdekster van Christian Science werd gevraagd of Christian Scientisten een religieuze geloofsbelijdenis hebben, antwoordde zij: „Niet als onder deze term dogmatische stellingen worden verstaan” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 496-497). Zij heeft echter enkele korte grondstellingen—of hoofdpunten—gedefinieerd, die kernachtig de essentiële punten van Christian Science samenvatten en die allemaal hun oorsprong hebben in de Bijbel.

Grondstellingen van Christian Science

  1. Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.

  2. Wij erkennen en aanbidden één oppermachtige en oneindige God. Wij erkennen Zijn Zoon, de ene Christus; de Heilige Geest of goddelijke Trooster; en de mens naar Gods beeld en gelijkenis.

  3. Wij erkennen, dat Gods vergiffenis van zonde bestaat in de vernietiging van zonde en in het geestelijk begrijpen, dat het kwaad als onwerkelijk uitwerpt. Maar het geloof aan zonde wordt gestraft, zolang het geloof voortduurt.

  4. Wij erkennen de verzoening van Jezus als het bewijs van de goddelijke, werkdadige Liefde, die de eenheid van de mens met God ontvouwt door Christus Jezus, de Wegwijzer; en wij erkennen, dat de mens wordt verlost door Christus, door Waarheid, Leven en Liefde, zoals gedemonstreerd werd door de Profeet van Galilea in het genezen van de zieken en in het overwinnen van zonde en dood.

  5. Wij erkennen, dat de kruisiging van Jezus en zijn opstanding dienden om het geloof op te heffen tot een begrijpen van het eeuwige Leven, van de alheid van Ziel, Geest, en de nietsheid van de stof.

  6. En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.Hoe is dit Christelijk en Wetenschap?

Het genezende werk van Christian Science gaat geheel en al uit van de bevestiging in de Bijbel, dat „God is liefde” (1 Johannes 4:16). Degenen die dit ambt beoefenen streven ernaar de krachtige, meedogende, reine, onzelfzuchtige liefde te leven die Christus Jezus belichaamde en onderwees in zijn bergrede (Matthéüs 5-7). Dit is het hart van zijn Christelijkheid.

Christian Science is tevens een wetenschap, omdat God wordt gekend als onveranderlijke Liefde—het oneindig Beginsel dat constant, universeel, allesomvattend en eeuwig is, de enige ware macht en de bron van al het goede. Christian Science verklaart de goddelijke wetten van Liefde, die Jezus in staat stelden ziekte en zonde te genezen. Deze goddelijke Wetenschap geeft ook antwoord op onze fundamentele vragen over kwaad, werkelijkheid en eeuwig leven. En zoals het woord wetenschap aangeeft, is het betrouwbaar, consistent en bewijsbaar, brengt genezing aan zowel de individuele mens als aan de gehele mensheid door een diepgaand begrijpen van God.

„Wat is Christian Science?” brochure

Deze nieuwe brochure geeft basisinformatie over de theologie en uitoefening van Christian Science en de activiteiten van The First Church of Christ, Scientist en zijn publicaties.

Hij kan worden gedownload, geprint en gedeeld met anderen in 19 talen.


Download nu