Search:

Een Christian Science lezing houden

Het houden van een lezing is een inspirerende, genezende ervaring voor iedereen die erbij betrokken is. Hieronder volgen hulpmiddelen en ideeën voor uw dochterkerk of vereniging om over na te denken als u voorbereidingen treft om een lezing te houden.


In de eerste plaats helpt het bij de voorbereiding voor een lezing om de Kerkhandleiding voorschriften te overdenken, die de basis vormen voor Christian Science lezingen. Hier zijn twee aanhalingen:

Artikel XXXII

Jaarlijkse Lezingen. Par. 4. De Moederkerk en de dochterkerken moeten zich ieder jaar tot de Raad van Sprekers wenden voor een of meer lezingen (Handleiding, blz 95:16).

Artikel XXXI

Plicht der Sprekers. Par. 2. Het is de plicht van de Raad van Sprekers in iedere lezing een waar en juist weerwoord te geven op openbare meningen, die Christian Science veroordelen en te getuigen van de feiten betreffende het leven van de Emeritus Predikante (Handleiding, blz. 93:10-15).

Vergeet niet de twee recente artikelen over Christian Science lezingen te lezen die gepubliceerd zijn in De Christian Science Heraut en The Christian Science Journal.


Hoe een lezing aan te vragen

 1. Zoek een spreker. Bezoek de pagina Ontmoet de Sprekers voor de recente lijst van sprekers.

 2. Kom overeen met de spreker van uw keuze dat hij of zij beschikbaar is voordat u een lezing-aanvraagformulier indient.

 3. Het indienen van een lezing-aanvraagformulier bevestigt dat het bestuur van uw dochterkerk ermee akkoord gaat de lezing met de spreker te sponsoren.

 4. Vul het Online Lezing-aanvraagformulier in:
  U mag het in uw eigen taal invullen, ook al is het formulier in het Engels. Als u problemen ondervindt bij het invullen van het online formulier, is er een Word bestand in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans beschikbaar voor u om in te vullen en naar ons te verzenden.
  Dien één formulier in voor elke lezing (als u meerdere lezingen sponsort).

Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Raad van Sprekers. Wij kunnen telefoongesprekken voeren in het Engels of Frans op +1 617 450 3669, of u kunt ons een e-mail sturen in elke taal naar lecture@christianscience.com.


 • Het wordt ten zeerste aangeraden, alvorens iets anders te doen, na te denken over de volgende teksten en ze te bespreken met het team dat betrokken is bij het financieren en coördineren van de lezing.

  • Kerkhandleiding Voorschriften over lezingen, blz. 93-96

  • Brief van Mary Baker Eddy aan de Raad van Sprekers afgedrukt in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 248-249

  • Twee onlangs gepubliceerde artikelen van de Raad van Sprekers (zie de links hierboven)

 • Het wordt ook aangeraden dat u bij het begin van de voorbereidingen, alle leden verzoekt de lezingactiviteiten te steunen in gebed en deze vorm van steun het hele jaar voort te zetten!

 • Wanneer wij als kerk samen bidden om de natuurlijke ontvankelijkheid van de mensheid voor de Trooster te zien—de heilzame werking van de goddelijke Waarheid in ons leven—kan dit werkelijk de weg openen bij het maken van plannen voor de lezing, die een uitdrukking is van Waarheid en genezing brengt in de kerk en in de gemeenschap.

 • Een metafysische voorbereidende bijeenkomst voor uw leden kan erg productief zijn. U kunt met de spreker overleggen wat de beste manier is om aan deze bijeenkomst deel te nemen: in persoon, per telefoon- of video gesprek.

 • Een bijeenkomst met de leden na de vergadering kan een gelegenheid bieden getuige te zijn van de vruchten die de lezing heeft afgeworpen en van het genezend werk dat samen wordt voortgezet. Gaarne ook de spreker hierbij betrekken! Of er wel of niet een speciale bijeenkomst plaatsvindt, uw voortgaand gebed en blijvende zorg voor degenen die de lezing bezochten en er door aangesproken werden, zijn uiterst nuttig en vruchtbaar.

 • Welke toehoorders wilt u bereiken met uw lezing (algemeen publiek, studenten, hogeschoolorganisatie, jeugdgroepen, gevangenissen, Christian Science verzorgingstehuizen, gezondheids- of boekenmarkten, interreligieuze groepen, enz.)? Wat zijn de manieren om, voorafgaande aan de lezing en bij de follow-up, effectief uit te reiken naar deze toehoorders?

 • Lezingtitels kunt u vinden bij Zoek lezingen op titel om in gebed uw keuze te maken. De biografische informatie over de spreker en zijn/haar lijst van geplande lezingen staan op hun profielbladzijden op Maak kennis met de sprekers. Uit welwillendheid jegens de sprekers, met niet meer dan één spreker tegelijk communiceren.

 • Sprekers willen graag de doelstellingen weten voor de bijeenkomst en die met u bespreken—wat u denkt dat God van u vraagt bij het ten uitvoer brengen van deze lezing, de plaats, datum en eventuele toegangsprijs. De eerste conversatie is een goed moment om de spreker te vragen over het honorarium en mogelijke onkosten, en om uit te vinden wat hij/zij nodig heeft, bijvoorbeeld: tafel en stoel, podium, bepaald geluidssysteem en microfoon, flipover, enzovoort. De spreker zal het op prijs stellen op de hoogte te zijn van alle nieuwe ontwikkelingen, bezorgdheden of behoeftes die tijdens de planning duidelijk worden. Zij bidden iedere dag met u mee!

 • Bij het kiezen van een plaats voor uw evenement(en), kan het belangrijk zijn het gebouw te bezoeken, te beoordelen hoe makkelijk het zal zijn voor de bezoekers om de plaats en de zaal in het gebouw te vinden en welke parkeermogelijkheden er zijn. Hoe kunnen bezoekers het gebouw bereiken via openbaar vervoer? Zijn uithangborden en borden op de stoep bij de ingang toegestaan? Welk soort geluidssysteem is er beschikbaar? Is er een mogelijkheid dat de lezingactiviteit op een of andere manier direct kan bijdragen aan de functie van het gebouw?

 • Indien er geen geluidsinstallatie beschikbaar is in de ruimte, kan het heel nuttig zijn een draagbaar geluidssysteem te huren. Zorg ervoor dat de draadloze microfoon getest wordt vóór de dag dat de lezing plaatsvindt, en breng extra batterijen mee.

 • Een plaatselijke Christian Science Organisatie (CSO) aan een hogeschool of universiteit in de buurt, wil misschien betrokken zijn bij de lezing. Leden van de CSO zouden de lezing op hun campus kunnen aankondigen of zelfs hun eigen lezing houden zolang de spreker in de stad is. Andere dochterkerken of verenigingen in uw omgeving zouden ook hun voordeel kunnen doen als zij ver van tevoren afweten van uw plan een spreker uit te nodigen, zodat zij hun eigen lezing kunnen houden en de reiskosten delen.

 • Wat voor literatuur bent u van plan te verkopen of weg te geven bij de lezing? Er zijn waarschijnlijk speciale tarieven als u meerdere exemplaren van de Bijbel, Wetenschap en Gezondheid en de tijdschriften koopt bij de Leeskamer of contact opneemt met sales@csps.com.

 • De spreker zal graag met u samenwerken om vóór de dag van de lezing een geschikte introductie samen te stellen.

 • Veel bezoekers zijn heel dankbaar voor de gelegenheid om na de lezing een exemplaar te kopen of te krijgen van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid of van andere lectuur zoals de Christian Science tijdschriften. (Wij raden u aan, als er exemplaren beschikbaar zijn van Wetenschap en Gezondheid, dat er ook exemplaren van de Bijbel voorhanden zijn. Sommige mensen hebben geen Bijbel en het is natuurlijk voor onze christelijke beweging om ze beschikbaar te stellen samen met Wetenschap en Gezondheid.)

 • Als u een bepaald artikel uit een van onze tijdschriften wilt verspreiden, lees de Permissions [Toestemmingen] sectie in de uitgave. Gewoonlijk mogen er tot 100 herdrukken gemaakt worden zonder toestemming te vragen. Alle rechten moeten worden behouden. Als u meer dan 100 exemplaren wilt printen of als u meer informatie nodig heeft, e-mail naar copyright@csps.com voor toestemming.

 • Worden er brochures verstrekt over plaatselijke Christian Science activiteiten: informatie over de kerk, Leeskamer, christianscience.com en dochterkerk-website, en toekomstige lezingen? Veel bezoekers die voor het eerst over Christian Science horen, stellen het op prijs te weten hoe zij contact kunnen opnemen met de dochterkerk om vragen te stellen, of hoe zij thuis meer onderzoek kunnen doen online.

 • Ook een mogelijkheid is een intekenlijst te hebben voor de gasten om het contact met nieuwe bezoekers in stand te houden.

Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden in iedere gemeenschap voor publiciteit en advertenties. Om ideeën te bespreken kunt u contact opnemen met Tara Talbot in het kantoor van de Raad van Sprekers: talbott@csps.com of +1 617 450 3428 (alleen in het Engels en Frans).

Sommige sprekers hebben al publiciteitmateriaal beschikbaar om door te geven aan de dochterkerken. Indien u besluit om dit zelf samen te stellen, neem dan direct contact op met de spreker voor zijn/haar goedkeuring betreffende de tekst en het ontwerp voordat u iets gaat printen, publiceren of verspreiden.

Op de dag van de lezing kunnen er heel wat belangrijke punten zijn om aan te denken. Actief gebed ter ondersteuning van de dag, zal alles op het rechte spoor zetten, de aandacht gericht houden op de enige ware oorzaak van al het goede, de hele gemeenschap omvatten in de goddelijke boodschap en de liefde tot uitdrukking brengen die oprecht uit ons gebed voortvloeit voor iedere bezoeker en voorbijganger.

Wat volgt zijn suggesties die hebben aangetoond nuttige geheugensteuntjes te zijn. Het kan helpend zijn kerkleden aan te wijzen om:

 • De plaats van bijeenkomst te openen, in te richten en af te sluiten.

 • De spreker naar en van de bijeenkomst te vervoeren.

 • Als usher te fungeren bij de ingang, op de parkeerplaats en zelfs bij de haltes van het dichtstbijzijnde openbaar vervoer.

 • Het geluidssysteem grondig te testen met de spreker.

 • Te voorzien in kinderopvang.

 • Te zorgen voor een tafel met lectuur.

 • De spreker in te leiden met een door de spreker goedgekeurde introductie.

 • De spreker zijn/haar lezinghonorarium te betalen.

Ook al is de lezing beëindigd, de communicatie en genezing gaan door!

 • Overweeg een follow-up met nieuwe bezoekers op uw lijst of met andere leden van de gemeenschap (inclusief de media) met wie u contact heeft gehad tijdens uw voorbereidingen voor de lezing, om goede relaties aan te houden.

 • Opdat alle leden zich samen kunnen verheugen, kan het waardevol zijn een bijeenkomst te houden waar de resultaten van de lezing worden gedeeld met de spreker.

 • Door al uw gebeden, maken van plannen en uitdrukkingen van liefde, heeft u een hecht fundament gelegd voor komende zegeningen in uw aanhoudende kerkactiviteiten, inclusief de volgende lezing! Dank u!

Telefoon
+1 617 450 3669 (alleen in het Engels en Frans)

E-mail
lecture@christianscience.com (in alle talen)

Postadres
Board of Lectureship, P07-10
The First Church of Christ, Scientist
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115 VS